Formularz doboru

Dane dotyczące inwestycji
Dane doborowe*) Obieg Grzewczy - osobna części instalacji z niezależną regulacją temperatury, np. 2 osobne obiegi obsługujące parter i piętro domu.
**) kominek tradycyjny, kominek z płaszczem wodnym, kocioł stałopalny, solary itp.
Obowiązek informacyjny
 1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane kontaktowe (województwo, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);
 2. Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107787, NIP 5261012016, REGON 010785861 („Spółka”);
 3. Kontakt ze specjalistą ds. ochrony danych Spółki: Mogą Państwo skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych Spółki w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Specjalista Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@vaillant-group.com;
 4. Cele i podstawa przetwarzania:
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:
  • podjęcia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przedstawienia oferty według wskazanych przez Państwa kryteriów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • analitycznym - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • archiwalnym (dowodowym) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: podmioty świadczące usługi informatyczne;
 6. Okres przechowywania: Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia przedstawienia oferty;
 7. Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 8. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia kontaktu i przedstawienia oferty. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia kontaktu i przedstawienia oferty.